Đăng Nhập Hệ Thống ( Auto cảm xúc sử dụng TOKEN để hoạt động )

         * Sử dụng tài khoản Facebook bạn muốn nhận cảm xúc để get TOKEN